Privacy reglement

Dit privacy reglement geldt op zorgboerderij Groot Wagensveld en is opgesteld naar de Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer (WABB) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelbepaling, transparantie en veiligheid

Op de boerderij willen we graag informatie verwerken met een vooraf gesteld doel, waarbij de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger op de hoogte is van de verwerking of verstrekking van de informatie. Hierbij probeert de zorgboerderij uw gegevens veilig te verwerken, bovengenoemde wetten geven hier richtlijnen voor. In dit privacyreglement wordt nader uitgelegd hoe met uw gegevens wordt omgegaan op de boerderij.

Waarom worden er gegevens verwerkt op de boerderij?

Op zorgboerderij Groot Wagensveld worden zorgvragers begeleid, om dit goed te kunnen doen hebben zorgverleners allerlei informatie nodig. Informatie wordt op de boerderij bewaard of verwerkt met als doel het beschermen van het vitale belang van de zorgvrager, of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of voor de uitvoering van de zorgovereenkomst.

Inzage in en wijzigen van eigen dossier

Zorgvragers / diens wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op inzage van gegevens.

Papieren gegevens kunnen op de boerderij ingezien worden, u kunt dit bij de zorgboer(in) aangeven.

Digitale gegevens inzien kan door uw eigen account aan te vragen op de boerderij.

Naast inzage hebben zorgvragers/wettelijk vertegenwoordigers recht op  rectificatie (gegevens aanpassen of aanvullen) of verwijdering van eigen gegevens. Ook heeft u het recht om de zorgboerderij te vragen het gebruik van persoonsgegevens te beperken. Het corrigeren of verwijderen van gegevens gaat te allen tijde in overleg met de zorgboer(in). Het verwijderen van gegevens kan niet geschieden als de wet zich hiertegen verzet.

Wie werkt er met de persoonsgegevens op de boerderij?

De zorgboer(in) of een direct betrokken medewerker verwerken alleen persoonsgegevens als dit een vooraf gesteld doel heeft. Persoonlijke gegevens over de gezondheid van een zorgvrager vallen onder ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze gegevens mogen dan ook alleen verwerkt worden door de zorgboer(in) of daartoe bevoegde medewerkers met een geheimhoudingsplicht, zoals overeengekomen in de zorgovereenkomst tussen zorgvrager en zorgaanbieder.

Bewaren van het persoonlijk dossier

Of het gaat om papieren of digitale informatie, de informatie wordt altijd beveiligd bewaard.

De deelnemerdossiers moeten minimaal 15 jaar worden bewaard. Met ingang van de AVG heeft u per mei 2018 het recht om ‘online vergeten’ te worden. U wordt uit ons digitaal beveiligde systeem verwijderd. Na 15 jaar vernietigt de zorgboer(in) uw papieren of digitale dossier in elk geval.

Verstrekken van persoonlijke informatie

De zorgboerderij heeft een informatieplicht. Dit houdt in dat de zorgboerderij u op de hoogte dient te stellen van welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie verstrekt, en met welk doel dit gebeurd. Dit staat bijvoorbeeld in de zorgovereenkomst, welke u ook ondertekent. Wordt van deze informatieverwerking of informatieverstrekking afgeweken, dan wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd.

Gebruik van BSN

Zorgboerderij groot Wagensveld is als zorgaanbieder verplicht om in de communicatie met andere zorgaanbieders of de zorgverzekering, BSN-nummers van zorgvragers te verstrekken. Doel is voorkomen van persoonsverwisseling, betere bescherming tegen identiteitsfraude en vereenvoudigd declareren.  

Beeld en geluid, social media en telefoons op de boerderij

In de overeenkomst Beeld en Geluid staan de huisregels over gebruik van telefoons en social media op de boerderij. Deze huisregels worden door de wettelijk vertegenwoordiger getekend en de regels worden op de boerderij gevisualiseerd aan de cliënten geboden.

De overeenkomst Beeld en Geluid gaat over beeld en geluid bij de deelnemers onderling en over beeld en geluid gebruikt door de zorgverlener. De overeenkomst Beeld en Geluid is opgenomen in de bijlage van dit privacy reglement.

Bedreigende situaties

Zowel de zorgboer(in) als betrokken medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Uitzondering is als er een gevaar dreigt voor de zorgvrager. Dit is opgenomen in de zorgovereenkomst tussen zorgaanbieder en zorgvrager. Andere wettelijke rechten en plichten zijn opgenomen in de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, welke altijd opgevraagd kan worden bij de zorgboer(in).

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen naar een derde partij. Bij het afsluitend gesprek op de boerderij wordt hiernaar gevraagd en kunt u hier al dan niet uw toestemming voor geven.

Ik heb een bezwaar

U heeft het recht om bezwaren in te dienen omrent het bewaren en verwerken van informatie. Uw bezwaar kunt in gesprek met de zorgboer(in) kenbaar maken. U zult kort verslag van dit gesprek per mail ontvangen van de zorgboerderij.  Als uw verzoek gegrond is op uw rechten, zal de zorgboerderij binnen een maand voldoen aan uw verzoek. U wordt hierover geïnformeerd. De wet (AVG) kan in specifieke gevallen de zorgboerderij ontslaan van hun plicht u binnen een maand te informeren. In complexe gevallen mag de zorgboerderij ook binnen een maand laten weten welke stappen uiterlijk binnen drie maanden ondernomen zullen worden.

Overeenkomst beeld en geluid